Partneři

Ministerstvo kultury

Ministerstvo kultury

www.mkcr.cz


Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí MHMP, sekce EVVO

EVVO

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy zajišťuje koncepční činnosti Prahy v oblasti ekovýchovy a funguje jako krajské pracoviště EVVO (environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty). Systematicky podporuje střediska ekologické výchovy a ekocentra na svém území. Odbor pracuje s tématem ekovýchovy realizací mnoha aktivit, poskytováním grantové podpory a rovněž prostřednictvím svých příspěvkových organizací. 

Pracoviště se věnuje rozvoji a propagaci ekovýchovy v Praze, podpoře projektů organizací a škol, dále osvětě a informováním o pražské přírodě. Stěžejními projekty a činnostmi v této oblasti jsou akce a kampaně pro veřejnost, vzdělávání učitelů, dotování ekologických výukových programů pro školy, pořádání konferencí a odborného sdílení, metodická podpora škol i městských části, zajištění exkurzí pro žáky pražských škol a řada dílčích činností. Odbor vydává e-časopis Pražská EVVOluce a informuje také na facebooku. Poslední roky je věnována velká pozornost osvětě a vzdělávání v oblasti ochrany klimatu. 

Financování a realizace ekovýchovných projektů je zajišťována formou veřejných zakázek, grantovou podporou a rozmanitou horizontální spoluprací s institucemi a organizacemi v Praze. 

Více na: portalzp.praha.eu/evvo


AOPK ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) je státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o přírodu a krajinu a chrání naše společné dědictví. Na území České republiky spravuje 24 chráněných krajinných oblastí, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. 

Více zde: www.nature.cz


BioLib.cz

BioLib

BioLib.cz je česká taxonomická databáze rostlin, hub a živočichů. Na stránkách www.biolib.cz naleznete bohatou galerii, výkladový slovník pojmů a řadu dalších užitečných funkcí. BioLib funguje již přes dvacet let a slouží širokému spektru uživatelů jako zdroj informací, médium pro popularizaci přírodovědy, platforma pro občanskou vědu i jako nástroj pro podporu vědeckých projektů či muzejních databází. 

BioLib.cz

Botanická zahrada hl. města Prahy

Oáza klidu na malebné stráni v Troji je tím správným místem, kde si odpočinete od shonu velkoměsta. V zahradě s dvaadvaceti tisíci druhy rostlin naleznete rozsáhlé venkovní expoziční plochy, Japonskou zahradu i památkově chráněnou vinici s kaplí sv. Kláry a viničním domkem z 18. století s vinotékou. Ve skleníku Fata Morgana se ponořte do srdce tropické džungle a vnímejte krásu exotických rostlin všemi smysly. Zahradu si můžete projít samostatně nebo si objednat doprovod průvodce. Během roku zahrada nabízí množství výstav a doprovodných akcí.  

Více zde: www.botanicka.cz


Centrum architektury a městského plánování (CAMP)

CAMP je multimediální galerie s unikátní velkoplošnou projekcí a informační centrum, jehož hlavním posláním je zlepšit veřejnou diskuzi o rozvoji Prahy a přiblížit téma architektury i široké veřejnosti. CAMP chce být inspirací nejen pro Prahu, ale i pro ostatní města v České republice, a proto do svého programu zařazuje přednášky slavných světových architektů.

V prostorách CAMPu se také nachází studovna, kavárna, venkovní terasa a moderní přednáškový sál. CAMP pořádá bohatý program, sestávající z veřejných diskuzí, vystoupení tuzemských i zahraničních odborníků, workshopů, projekcí a dalších aktivit.

CAMP spadá pod Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, hlavní koncepční pracoviště zřízené pražským magistrátem pro oblasti architektury, urbanismu, rozvoje a veřejného prostoru.

CAMP se nachází v centru Prahy u Karlova náměstí, v areálu Emauzského opatství (Vyšehradská 51, Praha 2), v tzv. Pragerových kostkách.

Více zde: praha.camp


Česká koalice pro ochranu biodiverzity

CCBC (Česká koalice pro ochranu biodiverzity) je koalice neziskových organizací, které se snaží o ochranu biodiverzity po celém světě. CCBC spojuje a podporuje nejrůznější organizace, které pomáhají zvyšovat kvalitu života v mnoha směrech a působí na 4 kontinentech, avšak zázemí se nachází v České republice. 

Věnujeme se vzdělávacím a kulturním programům. Organizujeme a podporujeme dobrovolnickou práci v České republice a hlavně v zahraničí. 

CCBC má široký záběr – podporuje 18 organizací/projektů. 

Více zde: CCBC 


Česká botanická společnost

Česká botanická společnost

Česká botanická společnost sdružuje zájemce o botaniku z řad odborné i laické veřejnosti. Má celkem šest regionálních poboček. Pořádá přednášky s botanickou tematikou a exkurze zaměřené na poznávání cévnatých i bezcévných rostlin, vydává také několik periodik. K nejvýznamnějším akcím Společnosti patří konference a floristické kurzy. 

více na: www.botanospol.cz


ČESON

Česká společnost pro ochranu netopýrů

Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON) je nezisková organizace, jejímž posláním je koordinace výzkumu a ochrany netopýrů a jejich prostředí. ČESON shromažďuje informace o problémech ochrany netopýrů, upozorňuje odpovědné orgány a navrhuje řešení těchto problémů. Vypracovává odborné expertizy a významně se podílí na monitoringu netopýřích populací v ČR. Velká pozornost je věnována propagaci ochrany netopýrů mezi širokou veřejností, vzdělávání a ekologické výchově dětí. 

Více zde: www.ceson.org


ČZU – Fakulta životního prostředí

Fakulta životního prostředí ČZU v Praze poskytuje komplexní vzdělání v širokém spektru environmentálních disciplín. Jde o respektovanou instituci díky multioborovému přístupu při řešení problematiky ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje. Reaguje na globální výzvy, moderní vzdělávací trendy a poptávku praxe s důrazem na aplikovatelnost znalostí a výsledků výzkumu. Zkušený tým vychovává a inspiruje kvalitní profesionály, kteří nacházejí konkrétní uplatnění ve státní i komerční sféře. 

Web: www.fzp.czu.cz


Ekocentrum Koniklec

Koniklec

Koniklec je ekologické centrum a nevládní nezisková organizace s více než 20 lety zkušeností. Jejich posláním je učit sebe i druhé chránit životní prostředí a spoluvytvářet hodnoty pro budoucnost. Jejich vizí je lepší životní prostředí a vyšší kvalita života. Zabývají se environmentální výchovou, osvětou a poradenstvím, praktickou ochranou přírody a tvorbou naučných stezek v přírodě. Jejich tématy je ochrana biodiverzity, adaptace na změnu klimatu, předcházení vzniku odpadů a další. 

Více zde: www.ekocentrumkoniklec.cz


Lesy hl. m. Prahy

Lesy hlavního města Prahy

Lesy hl. m. Prahy jsou příspěvkovou organizací hlavního města, jejímž hlavním úkolem je péče o pražskou přírodu. Spravuje více než 2 900 ha pražských lesů a významné pražské parky, mezi něž patří Stromovka, Petřín, Letenské sady, park na vrchu Vítkově a obora Hvězda. Pečuje také o 198 památných stromů, provozuje nejstarší pražské zahradnictví Zahradnictví Ďáblice a od roku 2017 také Kompostárnu hl. m. Prahy ve Slivenci. Na území hlavního města dále spravuje přibližně 300 kilometrů drobných vodních toků a 175 vodních nádrží. Od roku 2012 zajišťuje provoz Záchranné stanice pro volně žijící živočichy, pod kterou spadají i 4 lesní zookoutky, které slouží jako detašovaná pracoviště záchranné stanice. Stará se o 16 včelnic rozmístěných v lesích a parcích po celé Praze. Prostřednictvím environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty spolupracuje organizace od roku 2008 se školami i s širokou pražskou veřejností. Nabídku ekovýchovných aktivit rozšířila v roce 2017 díky otevření ekocentra Prales. 

Více na: www.lhmp.cz


Národní technická knihovna

Národní technická knihovna (NTK) je veřejná knihovna se specializovaným fondem zaměřeným na vědu, techniku a aplikované přírodní vědy. Její hlavní úlohou je poskytování odborných informačních zdrojů a služeb studentům, pedagogům, vědeckým pracovníkům, ale i zájemcům o odborné informace z řad široké veřejnosti. Knihovna nabízí přístup k elektronickým i tištěným knihám a časopisům a příjemné prostory pro práci a studium v moderní ekologické budově v dejvickém kampusu. Kromě toho NTK poskytuje informační podporu ve formě konzultací, workshopů a webinářů zaměřených na práci s informacemi.

Více na: www.techlib.cz


Přírodovědci.cz

Přírodovědecká fakulta UK

Přírodovědci.cz jsou popularizačním projektem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, který vznikl v roce 2011 s cílem oslovit studenty a učitele základních a středních škol, média, stejně jako širokou veřejnost a vzbudit u nich zájem o přírodní vědy. Stěžejními jsou web www.prirodovedci.cz, kde najdete mnoho zajímavých rubrik, magazín Přírodovědci.cz vycházející se čtvrtletní periodicitou a akce pro širokou veřejnost, které přibližují oblasti výzkumu, na nichž se Přírodovědecká fakulta podílí. 


Přírodovědný Spolek Darwin

Přírodovědný Spolek Darwin je tým nadšených přírodovědců, který se snaží vytáhnout člověka do přírody a přitáhnout přírodu k člověku. Od roku 2018 pořádá na území Prahy a okolí kroužky, tábory, přednášky, exkurze a další badatelské aktivity – ať už pod střechou svých učeben a chovatelen nebo přímo v divočině blízké i vzdálené přírody. Účastníky svých aktivit vede k respektu k přírodě i k lidem. 

Více o Darwinovi zde: spolekdarwin.cz 

 


Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy funguje na pražském Smíchově více než 65 let. Pořádá zájmové kroužky, přírodovědné akce, příměstské i pobytové tábory, výukové programy a krajská kola odborných olympiád. V areálu se nachází výběhy se zvířaty, botanická zahrada a skleník s tropickým teráriem, kde chováme mimo jiné krokodýla nilského, kajmany trpasličí, krajty, leguány a další tropická zvířata. K vidění je i bohatá je i sbírka subtropických a tropických rostlin. Děti si mohou pohrát na dětském hřišti. 

Více zde: www.ddmpraha.cz/stanice-prirodovedcu


TEREZA – vzdělávací centrum

Vzdělávací centrum TEREZA spolupracuje s učiteli a rodiči. 

Vytváří vzdělávací programy a materiály pro učitele a rodiče, které vedou děti k zodpovědnosti vůči životnímu prostředí. 

Usilují o to, aby se děti učily o přírodě a skutečném světě vlastním prožitkem, bádáním a realizací svých projektů… 

Web: terezanet.cz/cz


Toulcův dvůr

Toulcův dvůr

Toulcův dvůr je zapsaným spolkem. Je zastřešující organizací, která má v čtyři členských organizací. Ty se zaměřují především na environmentální vzdělávání a osvětu či fungují jako sociální podnik. 

Veškeré své aktivity rozvíjí ve starobylém statku, který se rozkládá na území pražské Hostivaře, je neobvyklý nejen díky farmě a přírodnímu areálu, ale také díky památkově chráněnému souboru budov, jejichž historie sahá až do středověku. Obhospodařuje 10 ha cenných přírodních ploch. Za 25 let svého působení získal Toulcův dvůr řadu ocenění a patří mezi významná ekologická centra v České republice. Jeho provoz má řadu certifikací a každoročně osloví tisíce návštěvníků. 

Více zde: www.toulcuvdvur.cz